• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)31/03/6308:30 - 16:30ปรับปรุงเกณฑ์วิทยฐานะฯภว.1Mr. admin Administrator119
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)01/04/6308:30 - 12:00ประชุมหารือสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)07/04/6308:30 - 12:00เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ สายงานการสอนภว.1 นรีรัตน์ ภู่ดี154
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)07/04/6313:00 - 16:30ประชุมกลั่นกรองคุณวุฒิภบ. วิไล ปราโมช106
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)08/04/6308:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหารสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)08/04/6313:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างฯภส.ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐกฤตา สินสำรวม158
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)09/04/6308:30 - 16:30อ.ก.ค.ศ.อุทธรณ์ภก.นางสาว สรินนา จันทร์รุ่งอุทัย129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)10/04/6308:30 - 16:30ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภส.ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐกฤตา สินสำรวม158
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)13/04/6308:30 - 16:30ประชุมสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)14/04/6308:30 - 16:30ประชุมสล. วัลลยา บางน้อย115
123456