• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)10/08/6308:30 - 16:30มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯภว.2 สุนิสา ชุ่มตะคุ121
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)11/08/6308:30 - 12:00มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯภว.2 สุนิสา ชุ่มตะคุ121
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)11/08/6313:00 - 16:30อนุกรรมการบริหารภท. สายทิพย์ วิจิตจำนงค์151
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)13/08/6308:30 - 16:30คณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานสัมมนาทางวิชาการฯภจ. น้ำทิพย์ แย้มวิชา157
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)14/08/6308:30 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วินัยภม.นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณโคตร165
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)17/08/6308:30 - 16:30อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก.นางสาว สรินนา จันทร์รุ่งอุทัย129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)18/08/6308:30 - 12:00พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯสล. นปภา โพธิ์ม่วง105
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)18/08/6313:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภว.2 สินีรัตน์ โชติญาณนนท์022802833
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)19/08/6308:30 - 12:00หารือผู้บริหารสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)19/08/6313:00 - 16:30พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯสล. นปภา โพธิ์ม่วง105
12345