• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)22/07/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)23/07/6208:30 - 12:00คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯภท. ศรีวรรณ บัวทอง150
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)23/07/6213:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.อุทธรณ์ภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)24/07/6208:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหาร/ภท ขอใช้ห้องต่อในเวลา 09.30 น.สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)25/07/6213:00 - 16:30การจัดการความรู้ในองค์กรสล. อมรรัตน์ สมทรง111
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)26/07/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.กฎหมายภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)29/07/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)30/07/6208:30 - 12:00ประชุมคณะทำงานระบบกำกับติดตามฯภต. คณัส แวดระเว142
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)30/07/6213:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจสาขาไฟฟ้าภต. คณัส แวดระเว142
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)31/07/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภต. จิตราภรณ์ บุญโสม127
123456