• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)11/12/6208:30 - 12:00ประชุมหารือสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)11/12/6213:00 - 16:30พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯสล. นปภา โพธิ์ม่วง105
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)12/12/6208:30 - 16:30อ.ก.ค.ศ. เฉพาะกิจฯภส. สุภาพร ศรีนิล158
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)13/12/6208:30 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วินัยฯภม.นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณโคตร165
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)16/12/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.วิทยฐานะฯภว.1 วีณา พิกุลเวชช119
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)17/12/6208:30 - 12:00ประชุมจัดทำคำขอ 64สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)17/12/6213:00 - 16:30ประชุมจัดทำคำขอ 64สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)18/12/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ. 38 ค. (2)ภค. ณัฐพร หุตะสิทธิ์140
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)18/12/6213:00 - 16:30อกคศ.อุทธรณ์ภก.นางสาว สรินนา จันทร์รุ่งอุทัย129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)19/12/6208:30 - 12:00คณะอนุกรรมการฯภท. สายทิพย์ วิจิตจำนงค์151
1234