• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุม 1 ชั้น 717/01/6108:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหาร 08.00 - 09.00 น.สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 717/01/6113:00 - 16:30ประชุมเชิงปฎิบัติการฯภบ. วีณา พิกุลเวชช0228/01094
ห้องประชุม 1 ชั้น 718/01/6108:30 - 16:30ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 719/01/6108:30 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วินัยฯภม. จินดารัตน์ การเสนารักษ์165
ห้องประชุม 1 ชั้น 722/01/6108:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก. สุกัลยา นรจีน 129
ห้องประชุม 1 ชั้น 723/01/6108:30 - 16:30อ.ก.ค.ศ.อุทธรณ์ฯภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 724/01/6108:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหาร 08.00 - 09.00 น.สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 724/01/6113:00 - 16:30อกคศ.วิสามัญกฎหมายภก.นางสาว พิมพ์ใจ ศรีบุญส่ง129
ห้องประชุม 1 ชั้น 725/01/6108:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.เฉพาะกิจกลั่นนกรองพิจารณารางวัล ว 13/2556ภว.1 ศรายุทธ มาทัพ02 2802830 ภายใน 118
ห้องประชุม 1 ชั้น 725/01/6113:00 - 16:30อกคศ.วิสามัญกฎหมายภก.นางสาว พิมพ์ใจ ศรีบุญส่ง129
12345