• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)19/04/6408:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ. กลั่นกรองวุฒิภบ.คุณ วณิชชา โพธิ์โสต138
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)19/04/6413:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ. ระบบภบ. กนกพร แสวงทอง174
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)20/04/6408:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหาร / อ.ก.ค.ศ. กำกับฯสล.Mr. admin Administrator115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)20/04/6413:00 - 16:30คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนภท. สายทิพย์ วิจิตจำนงค์151
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)21/04/6413:00 - 16:30คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนภท. สายทิพย์ วิจิตจำนงค์151
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)22/04/6408:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.กฎหมายภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)22/04/6413:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ สาขาบริหารการศึกษาภว.2 ศุภลักษณ์ ชาวเรือหัก103
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)23/04/6408:30 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วินัยภม.นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณโคตร170
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)26/04/6408:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก.นางสาว สรินนา จันทร์รุ่งอุทัย129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)26/04/6413:00 - 16:30ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม หนี้ค้างชำระภท.Mr. admin Administrator149
123