• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)01/06/6308:30 - 16:30บริหารอาชีวศึกษาภม.นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณโคตร165
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)02/06/6308:30 - 12:00คณะทำงาน สายงานการสอนภว.1 นรีรัตน์ ภู่ดี154
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)02/06/6313:00 - 16:30หารือภค. สุกัญญา แก้วหาญสอน141
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)04/06/6308:30 - 12:00ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบยื่นคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะกลุ่มเทคโนฯMr. admin Administrator122
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)04/06/6313:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯสาขาบริหารการศึกษาภว.2 พัชราภรณ์ มะยงค์022802833
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)05/06/6308:30 - 12:00ประชุมคณะกรรมการตรวจรับระบบสารสนเทศฯกลุ่มเทคโนฯMr. admin Administrator122
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)05/06/6313:00 - 16:30ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบรรจุครูผู้ช่วยกลุ่มเทคโนฯMr. admin Administrator122
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)08/06/6308:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ตำแหน่งฯภว.2 ศิริพร พุ่มศรีใส109
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)08/06/6313:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ. เฉพาะกิจฯ สาขาบริหารการศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภว.2 จุไรรัตน์ แก้วคำ103
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)09/06/6308:30 - 16:30ปรับปรุงกระบวนการทำงานสำนักงาน ก.ค.ศ.ภป.นาย จักรพงศ์ เอมโอช022803237
123456