• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุม 1 ชั้น 725/03/6208:30 - 12:00พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯสล. นปภา โพธิ์ม่วง105
ห้องประชุม 1 ชั้น 725/03/6213:00 - 16:30คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนฯภท. สายทิพย์ วิจิตจำนงค์022807973
ห้องประชุม 1 ชั้น 726/03/6208:30 - 12:00ประชุมหารือส่วนราชการเพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.สถานศึกษาภบ. กนกพร แสวงทอง02 2814410
ห้องประชุม 1 ชั้น 726/03/6213:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.อุทธรณ์ภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 727/03/6208:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหารสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 728/03/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.เฉพาะกิจฯภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 729/03/6208:30 - 16:30อบรมบุคลากรเงินทุนหมุนเวียนฯภท. พนมพร เปี่ยมศิลธรรม149
ห้องประชุม 1 ชั้น 702/04/6208:30 - 16:30แนวปฏิบัติการใช้บัญชีสอบแข่งขันภค. ณัฐพร หุตะสิทธิ์140
ห้องประชุม 1 ชั้น 703/04/6208:30 - 12:00ประชุมหารือสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 703/04/6213:00 - 16:30ประชุมกลุ่นกลองภบ. วิไล ปราโมช106
1234