• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุม 1 ชั้น 726/05/6008:30 - 12:00คณะกรรมการจัดการประชุมอาเซี่ยนฯสล. วีณา พิกุลเวชช115
ห้องประชุม 1 ชั้น 726/05/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.กฎหมายภก.นางสาว พิมพ์ใจ ศรีบุญส่ง129
ห้องประชุม 1 ชั้น 729/05/6008:30 - 12:00ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯภบ. วีณา พิกุลเวชช0228/01094
ห้องประชุม 1 ชั้น 729/05/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก.นางสาว พิมพ์ใจ ศรีบุญส่ง129
ห้องประชุม 1 ชั้น 730/05/6008:30 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่ง 38 ค. (2)ภค. ศิริสุนทร ตันวิพัฒน์140
ห้องประชุม 1 ชั้น 731/05/6008:30 - 12:00ประชุมผู้บริหาร (08.00 - 09.00 น) ประชุม ภท. (10.00-12.00 น.)สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 731/05/6013:00 - 16:30อนุกรรมการบริหารฯภท. พนมพร เปี่ยมศิลธรรม152
ห้องประชุม 1 ชั้น 702/06/6008:30 - 12:00คกก.ติดตามผลการดำเนินงานฯสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 702/06/6013:00 - 16:30ประชุมเชิงปฏิบัติการภม. จินดารัตน์ การเสนารักษ์165
ห้องประชุม 1 ชั้น 705/06/6008:30 - 16:30จัดทำหลักเกณฑ์การโอน ม.57ภต. คณัส แวดระเว142
1234