• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุม 1 ชั้น 730/03/6008:30 - 12:00ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากร ของเงินทุนหมุนเวียนฯภท. ธีมนิติ์ จงไกรจักรพงศ์152
ห้องประชุม 1 ชั้น 730/03/6013:00 - 16:30ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากร ของเงินทุนหมุนเวียนฯภท. ธีมนิติ์ จงไกรจักรพงศ์152
ห้องประชุม 1 ชั้น 731/03/6008:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ระบบฯภบ. วีณา พิกุลเวชช022801094
ห้องประชุม 1 ชั้น 731/03/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก.นางสาว พิพม์ใจ ศรีบุญส่ง129
ห้องประชุม 1 ชั้น 703/04/6008:30 - 12:00คณะทำงานหลัดเกณฑ์ฯภบ. วีณา พิกุลเวชช022801094
ห้องประชุม 1 ชั้น 703/04/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ฯภก. สุกัลยา นรจีน129
ห้องประชุม 1 ชั้น 704/04/6008:30 - 12:00คณะทำงานจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล 2560ภต. ปรีฤนาถ อัศตรกุล142
ห้องประชุม 1 ชั้น 704/04/6013:00 - 16:30คณะทำงานจัดทำระเบียบเงินเพิ่มเหตุพิเศษ ขรค.ภส. อัมภา คุณาพัทธ์022803230 หรือ 158
ห้องประชุม 1 ชั้น 705/04/6008:30 - 12:00ประชุมผู้บริหาร (08.00 - 09.00 น) (9.30 น- 12.00 ).สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 705/04/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.กฎหมายฯภก.นางสาว พิพม์ใจ ศรีบุญส่ง129
12345