• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุม 1 ชั้น 720/08/6108:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 720/08/6113:00 - 16:30TOR ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์สล. พิรุณ พวงเพชร146
ห้องประชุม 1 ชั้น 721/08/6108:30 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ 38ค.(2)ภค. ณัฐพร หุตะสิทธิ์141
ห้องประชุม 1 ชั้น 722/08/6108:30 - 12:00ประชุมหารือ/คณะทำงานมาตรการแก้ไขหนี้ (ภท.)สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 722/08/6113:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิทยฐานะฯภว.1 พิจิตรา แสนแก้ว022802827
ห้องประชุม 1 ชั้น 723/08/6108:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.กฎหมายภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 723/08/6113:00 - 16:30ประชุมมาตรการแก้ไขหนี้ภท. พนมพร เปี่ยมศิลธรรม152
ห้องประชุม 1 ชั้น 724/08/6108:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.กฎหมายฯภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 727/08/6108:30 - 16:30จัดทำอัตรากำลังภบ. พิรุณ พวงเพชร106
ห้องประชุม 1 ชั้น 728/08/6108:30 - 12:00สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น พรบ.ครูภก. สุรจิตร อณุพินิช129
12345