• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุม 1 ชั้น 724/02/6008:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ภาคใต้ภบ. วีณา พิกุลเวชช022801094
ห้องประชุม 1 ชั้น 724/02/6013:00 - 16:30คณะทำงานหลัดเกณฑ์ฯภบ. วีณา พิกุลเวชช020801094
ห้องประชุม 1 ชั้น 727/02/6008:30 - 16:30อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจภค. สุวรรณทิพย์ เชาวน์ชวานิล140
ห้องประชุม 1 ชั้น 728/02/6008:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.เฉพาะกิจ ว13ภว.1 ณปภัช โรจน์มงคล02 2801092
ห้องประชุม 1 ชั้น 728/02/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.เฉพาะกิจ ว13ภว.1 ณปภัช โรจน์มงคล02 2801092
ห้องประชุม 1 ชั้น 701/03/6008:30 - 16:30อกคศ พิจารณาคุณสมบัติ ว 13ภว.1 พัชราภรณ์ มะยงค์022802833
ห้องประชุม 1 ชั้น 702/03/6008:30 - 16:30พิจารณา (ร่าง) คู่มือสารบรรณสล. เอมพร น้อยจินดา105
ห้องประชุม 1 ชั้น 703/03/6008:30 - 12:00อนุกรรมการกำกับ ติดตามฯภท. มณีเราะ มรรษทวี152
ห้องประชุม 1 ชั้น 703/03/6013:00 - 16:30พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2/60สล. เอมพร น้อยจินดา022802835 (105)
ห้องประชุม 1 ชั้น 706/03/6013:00 - 16:30ประชุมจดหมายเหตุของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ภาค 6สล. เอมพร น้อยจินดา022802835
12345