• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุม 1 ชั้น 720/11/6008:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ฯภก. สุกัลยา นรจีน129
ห้องประชุม 1 ชั้น 720/11/6013:00 - 16:30ประชุมกฎหมายภก. สุกัลยา นรจีน129
ห้องประชุม 1 ชั้น 721/11/6008:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ. วิสามัญกำกับ ติดตามฯภต. จิตราภรณ์ บุญโสม127
ห้องประชุม 1 ชั้น 721/11/6013:00 - 16:30สำนักงบประมาณขอเข้าพบหารือเกี่ยวกับงบประมาณสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 722/11/6008:30 - 12:00หารือผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ.สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 722/11/6013:00 - 16:30ประชุมวิทยฐานะ ฯภว.1 พิจิตรา แสนแก้ว0990641113
ห้องประชุม 1 ชั้น 723/11/6008:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ภาคใต้ภบ. วีณา พิกุลเวชช0228/01094
ห้องประชุม 1 ชั้น 723/11/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.กฎหมายภก.นางสาว พิมพ์ใจ ศรีบุญส่ง129
ห้องประชุม 1 ชั้น 724/11/6008:30 - 12:00คณะทำงานมาตรา 55ภว.1 นรีรัตน์ ภู่ดี154
ห้องประชุม 1 ชั้น 724/11/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.กลั่นกรองวุฒิฯ.ภบ. วีณา พิกุลเวชช0228/01094
12345