• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)22/01/6408:30 - 16:30จัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะฯ (สายบริหารสถานศึกษา)ภว.1นางสาว ธารีกาญจน์ แสงฉาย154
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)25/01/6408:30 - 12:00อ.ก.ค ศ.ร้องทุกข์ภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)25/01/6413:00 - 16:30อ.ก.ค ศ.ร้องทุกข์ภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)26/01/6408:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหาร (ภต. ขอใช้ประชุมปรับปรุงระเบียบฯ ต่อ)สล.Mr. admin Administrator115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)26/01/6413:00 - 16:30(ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. 16ภต.นางสาว สุพรรษา เมืองสนธิ์142
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)27/01/6408:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ. 38 ค. (2)ภค. ณัฐพร หุตะสิทธิ์140
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)27/01/6413:00 - 16:30คณะบริหารเงินทุนหมุนเวียนภท. พนมพร เปี่ยมศิลธรรม150
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)28/01/6408:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.กฎหมายภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)28/01/6413:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.กฎหมายภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)29/01/6408:30 - 16:30(ร่าง) หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ภว.1 จุฑารัตน์ มณีโชติ154
12345