• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุม 1 ชั้น 722/05/6108:30 - 16:30อ.ก.ค.ศ.อุทธรณ์ภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 723/05/6108:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหาร 08.00 - 09.00 น.สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 723/05/6113:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.เสริมสร้างฯภส. ภาวินี ยุทธศาสตร์022803230
ห้องประชุม 1 ชั้น 724/05/6108:30 - 16:30ศูนย์ประสานงานและการบริหารการศึกษาฯภค. สุวรรณทิพย์ เชาวน์ชวานิล140
ห้องประชุม 1 ชั้น 725/05/6108:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหาร 08.00 - 09.00 น.สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 725/05/6113:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วินัยภม. จินดารัตน์ การเสนารักษ์022803221
ห้องประชุม 1 ชั้น 728/05/6108:30 - 12:00ประชุมวิทยฐานะฯภว.1 พิจิตรา แสนแก้ว0990641113
ห้องประชุม 1 ชั้น 728/05/6113:00 - 16:30พรบ ช้อมูลข่าวสารสล. เอมพร น้อยจินดา105
ห้องประชุม 1 ชั้น 729/05/6108:30 - 16:30อ.ก.ค.ศ.อุทธรณ์ภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 730/05/6108:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหาร 08.00 - 09.00 น.สล. วัลลยา บางน้อย115
12345