• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)24/01/6308:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.กฎหมายภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)24/01/6313:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ. วินัย ฯภม.นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณโคตร170
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)27/01/6308:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)27/01/6313:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งฯภว.2 สุนิสา ชุ่มตะคุ121
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)28/01/6308:30 - 12:00อกคศ.อุทธรณ์ภก.นางสาว สรินนา จันทร์รุ่งอุทัย129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)28/01/6313:00 - 16:30คณะอนุกรรมการบริหารภท. สายทิพย์ วิจิตจำนงค์151
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)29/01/6308:30 - 12:00ประชุมหารือ/ภว. 2 ขอใช้ห้องต่อในเวลา 09.30 น.สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)29/01/6313:00 - 16:30เกณฑ์การย้ายผู้บริหารภว.2 สุนิสา ชุ่มตะคุ121
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)30/01/6308:30 - 16:30หารือการบริหารจัดการอัตรากำลัง สอศ.ภบ.คุณ วณิชชา โพธิ์โสต174
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)31/01/6308:30 - 16:30ปรับปรุงเกณฑ์ฯภบ. วิไล ปราโมช106
1234567