• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุม 1 ชั้น 726/06/6008:30 - 12:00ประชุม อ.ก.ค.ศ. ร้องทุกข์ภก. สุกัลยา นรจีน129
ห้องประชุม 1 ชั้น 727/06/6008:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ. วิสามัญกำกับ ติดตามฯภต. ปรีฤนาถ อัศตรกุล127
ห้องประชุม 1 ชั้น 727/06/6013:00 - 16:30ประชุมอุทธรณ์ภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 728/06/6008:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหารสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 728/06/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิทยฐานะฯภว.1 สุรีย์รัตน์ แก้วสากล119
ห้องประชุม 1 ชั้น 729/06/6008:30 - 12:00การประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 9 เดือนภป. นิโลบล วงศ์ทวี160
ห้องประชุม 1 ชั้น 729/06/6013:00 - 16:30การประชุมติดตามผลการการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง รอบ 9 เดือนภป. นิโลบล วงศ์ทวี160
ห้องประชุม 1 ชั้น 730/06/6008:30 - 12:00ประชุม อ.ก.ค.ศ. ร้องทุกข์ภก. สุกัลยา นรจีน129
ห้องประชุม 1 ชั้น 703/07/6008:30 - 12:00ประชุม อ.ก.ค.ศ. ร้องทุกข์ภก. สุกัลยา นรจีน129
ห้องประชุม 1 ชั้น 703/07/6013:00 - 16:30การบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯภท. ธนายุทธ คงเล็ก150
123