• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุม 1 ชั้น 725/09/6008:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ฯภก. สุกัลยา นรจีน129
ห้องประชุม 1 ชั้น 725/09/6013:00 - 16:30ประชุมวิทยฐานะฯภว.1 พิจิตรา แสนแก้ว0990641113
ห้องประชุม 1 ชั้น 726/09/6008:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.อุทธรณ์ฯภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 726/09/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.อุทธรณ์ฯภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 727/09/6008:30 - 12:00ประชุมหารือสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 727/09/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิทยฐานะภว.1 สุรีย์รัตน์ แก้วสากล119
ห้องประชุม 1 ชั้น 728/09/6008:30 - 16:30การกำกับติดตามคำับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ.รอบ 12 เดือน ปี 60ภป. นิโลบล วงศ์ทวี160
ห้องประชุม 1 ชั้น 729/09/6008:30 - 16:30การกำกับติดตามการปฏิบัติราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. รอบ 12 เดือน ปี 60ภป. นิโลบล วงศ์ทวี160
ห้องประชุม 1 ชั้น 703/10/6008:30 - 12:00ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯภบ. วีณา พิกุลเวชช0228/01094
ห้องประชุม 1 ชั้น 703/10/6013:00 - 16:30ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯภบ. วีณา พิกุลเวชช0228/01094
12345