• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุม 1 ชั้น 716/01/6008:30 - 12:00สวัสดิการกองวินัยและนิติกรภก.นางสาว พิพม์ใจ ศรีบุญส่ง129
ห้องประชุม 1 ชั้น 716/01/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ฯภก. สุกัลยา นรจีน129
ห้องประชุม 1 ชั้น 717/01/6008:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ. กำกับ ติดตามฯภต. ปรีฤนาถ อัศตรกุล127
ห้องประชุม 1 ชั้น 717/01/6013:00 - 16:30ประชุมกำหนดตำแหน่ง ภค. ศิริสุนทร ตันวิพัฒน์140
ห้องประชุม 1 ชั้น 718/01/6008:30 - 16:30ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 719/01/6008:30 - 12:00พิจารณาเพิ่มเติมกรณีการย้ายภม. จินดารัตน์ การเสนารักษ์129
ห้องประชุม 1 ชั้น 719/01/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก. สุกัลยา นรจีน129
ห้องประชุม 1 ชั้น 720/01/6008:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.วินัยฯภม. จินดารัตน์ การเสนารักษ์165
ห้องประชุม 1 ชั้น 720/01/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างฯภส. สุภาพร ศรีนิล158
ห้องประชุม 1 ชั้น 723/01/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก. สุกัลยา นรจีน129
1234