• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุม 1 ชั้น 724/04/6008:30 - 12:00ประชุมติดตามสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 724/04/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ฯภก. สุกัลยา นรจีน129
ห้องประชุม 1 ชั้น 725/04/6008:30 - 16:3038 ค.(2)ภค. สุวรรณทิพย์ เชาวน์ชวานิล140
ห้องประชุม 1 ชั้น 726/04/6008:30 - 12:00ประชุมผู้บริหาร (08.00 - 09.00 น)สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 726/04/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก.นางสาว พิพม์ใจ ศรีบุญส่ง129
ห้องประชุม 1 ชั้น 727/04/6008:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งฯภว.2 ชยุตรา คนเพียร02-2802829
ห้องประชุม 1 ชั้น 728/04/6008:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.เฉพาะกิจ เกี่ยวกับครูผู้ช่วยภก.นางสาว พิพม์ใจ ศรีบุญส่ง129
ห้องประชุม 1 ชั้น 728/04/6013:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.กฎหมายภก.นางสาว พิพม์ใจ ศรีบุญส่ง129
ห้องประชุม 1 ชั้น 702/05/6008:30 - 16:30กระบวนการหลัก PMQAภป. พิรุณ พวงเพชร022803237
ห้องประชุม 1 ชั้น 703/05/6008:30 - 16:30กระบวนการหลัก (PMQA)ภป. พิรุณ พวงเพชร022803237
123456