• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)28/10/6308:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหาร / ภม.ใช้ห้องประชุมต่อ(โทร 171 บุษกร)สล.Mr. admin Administrator115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)28/10/6313:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯสาขาศิลปศึกษาภว.2 พัชราภรณ์ มะยงค์022802833
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)29/10/6308:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ. 38 ค. (2)ภค. ณัฐพร หุตะสิทธิ์140
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)29/10/6313:00 - 16:30ปรับปรุงระบบห้องประชุมสล. พิรุณ พวงเพชร116
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)30/10/6308:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.กฎหมายภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)30/10/6313:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.กฎหมายภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)02/11/6308:30 - 12:00ปรับปรุงระบบห้องประชุมสล. พิรุณ พวงเพชร116
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)02/11/6313:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิฯ ภบ. กนกพร แสวงทอง138
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)03/11/6308:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหารสล.Mr. admin Administrator115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)03/11/6313:00 - 16:30ปรับปรุงระบบห้องประชุมห้องประชุมสล. พิรุณ พวงเพชร116
1234567