• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)18/10/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.วินัยฯภม.นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณโคตร165
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)18/10/6213:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วินัยฯภม.นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณโคตร165
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)21/10/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ตำแหน่งภว.2 ศิริพร พุ่มศรีใส109
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)21/10/6213:00 - 16:30จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)22/10/6208:30 - 16:30จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)23/10/6208:30 - 12:00 ประชุมหารือสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)24/10/6208:30 - 16:30ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 63สล. วัลลยา บางน้อย022802832
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)25/10/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.วินัยฯภม.นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณโคตร165
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)25/10/6213:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วินัยฯภม.นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณโคตร165
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)28/10/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
12345