• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุม 1 ชั้น 723/01/6208:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหาร / ภว. 1 ขอใช้ห้องประชุมต่อในเวลา 10.00 น.สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 724/01/6208:30 - 16:30ประชุมภารกิจ ภบ.ภบ. วิไล ปราโมช022802840
ห้องประชุม 1 ชั้น 725/01/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.กฎหมายฯภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 725/01/6213:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะภว.1 พิจิตรา แสนแก้ว154
ห้องประชุม 1 ชั้น 728/01/6208:30 - 16:30ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสล. อมรรัตน์ สมทรง111
ห้องประชุม 1 ชั้น 729/01/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ ว 13 (คณะที่ 2)ภว.2 จุไรรัตน์ แก้วคำ103
ห้องประชุม 1 ชั้น 729/01/6213:00 - 16:30คณะอนุกรรมการบริหารภท. สายทิพย์ วิจิตจำนงค์022807973
ห้องประชุม 1 ชั้น 730/01/6208:30 - 12:00ประชุมหารือผู้ยริหารสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 730/01/6213:00 - 16:30อนุกรรมการบริหารภท. สายทิพย์ วิจิตจำนงค์022807973
ห้องประชุม 1 ชั้น 731/01/6208:30 - 16:30ปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. 16กลุ่มเทคโนฯ พิภพ ชัยสุภา122
12345