• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)21/05/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ. 38 ค. (2)/ภต.ขอใช้ภค. ณัฐพร หุตะสิทธิ์140
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)22/05/6208:30 - 12:00ประชุมหารือสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)22/05/6213:00 - 16:30วิทยฐานะฯภว.1 พิจิตรา แสนแก้ว022802827
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)23/05/6208:30 - 12:00เลือกผู้แทน กบขภบ. ภาคภูมิ รัตตะกุญชร100
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)23/05/6213:00 - 16:30การจัดการความรู้ในองค์กรสล. อมรรัตน์ สมทรง163
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)24/05/6208:30 - 12:00ประชุมคณะทำงานฯสล. อมรรัตน์ สมทรง022802837,111
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)27/05/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)27/05/6213:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.ตำแหน่งฯภว.2 ศิริพร พุ่มศรีใส109
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)28/05/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ. 38 ค. (2)ภค. ณัฐพร หุตะสิทธิ์140
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)28/05/6213:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.อุทธรณ์ภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
123456