• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุม 1 ชั้น 719/03/6108:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก. สุกัลยา นรจีน129
ห้องประชุม 1 ชั้น 719/03/6113:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ. ตำแหน่งภว.2 ชานนท์ อภิญญาวิศิษฐ์022802828
ห้องประชุม 1 ชั้น 720/03/6108:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตามฯภต. เรวดี ร่มสุข127, 142
ห้องประชุม 1 ชั้น 721/03/6108:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหาร 08.00 - 09.00 น.สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 721/03/6113:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.กฎหมายฯภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 722/03/6108:30 - 12:00ประชุม อ.ก.ค.ศ.ภบ. วีณา พิกุลเวชช0228/01094
ห้องประชุม 1 ชั้น 722/03/6113:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.ภาคใต้ภบ. วีณา พิกุลเวชช0228/01094
ห้องประชุม 1 ชั้น 723/03/6108:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหาร 08.00 - 09.00 น.สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 723/03/6113:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วินัยฯภม. จินดารัตน์ การเสนารักษ์022803221
ห้องประชุม 1 ชั้น 726/03/6108:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ. ร้องทุกข์ภก. สุกัลยา นรจีน129
1234