• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)19/11/6208:30 - 12:00หารือฯ (ภว.1 - ภว.2)ภต. จิตราภรณ์ บุญโสม137
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)19/11/6213:00 - 16:30ประชุมคณะทำงานการใช้งานระบบห้องประชุมสล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)20/11/6208:30 - 12:00ประชุมหารือ/ ภว.1 ขอใช้ห้องประชุมต่อ 09.30 น.สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)20/11/6213:00 - 16:30คณะอนุกรรมการ กำกับ ติดตามภท. พนมพร เปี่ยมศิลธรรม152
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)21/11/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ. 38 ค.(2)ภค.นาง นารีรัตน์ รุ่งสมัย140
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)21/11/6213:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ สาขาเครื่องยนต์-เครื่องกลภว.1 พิจิตรา แสนแก้ว022802830
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)22/11/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.กฎหมายภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)22/11/6213:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วินัยภม.นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณโคตร165
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)25/11/6208:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (1 ชั้น 7)25/11/6213:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ภก.นางสาว ศุภพิไล เชียงสา129
12345