• ห้องประชุม
  • วันที่เริ่มต้น
  • วันที่สิ้นสุด
  •  = รายการจองที่ยังไม่ยืนยัน
ห้องประชุมวันที่จองเวลาที่จองเรื่องที่ประชุมภารกิจเจ้าของเรื่องชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อผู้จอง
ห้องประชุม 1 ชั้น 721/11/6108:30 - 12:00ประชุมหารือผู้บริหาร/ ภว.1 ขอใช้ห้องประชุมต่อในเวลา 09.30 น.สล. วัลลยา บางน้อย115
ห้องประชุม 1 ชั้น 721/11/6113:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภบ. กนกพร แสวงทอง106
ห้องประชุม 1 ชั้น 722/11/6108:30 - 12:00ประชุมชี้แจงระบบปฏิทินผู้บริหารภต. คณัส แวดระเว142
ห้องประชุม 1 ชั้น 722/11/6113:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ. วิสามัญกำกับ ติดตามฯภต. จิตราภรณ์ บุญโสม127
ห้องประชุม 1 ชั้น 723/11/6108:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.กฎหมายฯภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 723/11/6113:00 - 16:30ประชุมวิทยฐานะ ฯภว.1 พิจิตรา แสนแก้ว119
ห้องประชุม 1 ชั้น 726/11/6108:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.ร้องทุกข์ฯภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 727/11/6108:30 - 12:00อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯภท. มณีเราะ มรรษทวี152
ห้องประชุม 1 ชั้น 727/11/6113:00 - 16:30อ.ก.ค.ศ.อุทธรณ์ฯภก. สุรจิตร อณุพินิช129
ห้องประชุม 1 ชั้น 728/11/6108:30 - 12:00ประชุมหารือ/ประชุมจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2563สล. วัลลยา บางน้อย115
123456